Polish English Belarusian Bulgarian Czech French German Russian Romanian Slovak Ukrainian Hungarian
Bulterier - forum o rasie   Bulterier - forum o rasie
 
 
bulterier, bullterrier, bull terrier
REGULAMIN FORUM


Regulamin Forum
 1. Cele działania 'Bulterier - Forum o rasie'
  • 'Bulterier - Forum o rasie' jest przedsięwzięciem hobbystycznym - całkowicie prywatnym i niekomercyjnym. Forum ma charakter kynologiczny i takiej tematyce jest poświęcone, a jego celem jest propagowanie informacji na temat ras bulterier standardowy i bulterier miniaturowy, oraz promowanie pozytywnego wizerunku tych ras psów. Naszym celem jest rownież krzewienie kultury, wiedzy i nauki kynologicznej.
  • Forum umożliwia uzyskiwanie porad i pomocy przy rozwiązywaniu problemów, jak i także wymian? opinii i doświadczeń, lecz Użytkownicy forum nie ponoszą odpowiedzialności za udzielone rady, dlatego pami?taj, że rady Forumowiczów nie zast?pi? wizyty u weterynarza, behawiorysty lub innego psiego specjalisty.
  • działanie forum opiera się na dyskusjach i wzajemnej pomocy wszystkich Użytkowników, dlatego wszelkie działania mające na celu tworzenie podziałów i wzmaganie antagonizmów pomi?dzy Użytkownikami forum, nie bądź mile widziane.
  • W korzystaniu z tego forum wszyscy staramy się kierowac zasadami tolerancji, akceptacji i poszanowania wzajemnego Wspó?użytkowników i ich wypowiedzi wyra?anych w postach na forum z zachowaniem zasad netykiety.
  • Uczestnictwo i korzystanie z forum jest nieodp?atne. Użytkownik nie ponosięadnych op?at abonamentowych związanych z u?ytkowaniem forum.

 2. Rejestracja Użytkowników
  • Rejestracja jest bezp?atna i dost?pna dla ka?dego. Użytkownicy po zarejestrowaniu się na 'Bulterier - Forum o rasie' sami aktywuj? swoje konta poprzez e-mail (aktywacji konta dokonuje się poprzez kliknięcie w link przys?any w wiadomości e-mail po dokonaniu rejestracji na forum).
  • Rejestracja na forum jest równoznaczna z akceptacj? jego regulaminu.

 3. Pierwsze kroki na forum
  Zanim zaczniesz pisa? i udziela? się na forum zapoznaj się dok?adnie z jego zasadami uczestnictwa i polityk? prywatności. Zalecane jest również przeczytanie cz??ci FAQ (najcz??ciej zadawane pytania) - szczególnie je?eli jeste? pocz?tkuj?cym użytkownikiem Internetu. Zwró? te? uwag?, że poszczególne działy i kategorie forum maj? dodatkowe szczegó?owe regulaminy, dlatego prosimy Użytkowników również o zapoznanie się z nimi. Forum jest podzielone na cz??? zamkni?t? i otwart?, do cz??ci otwartej maj? dost?p wszyscy Użytkownicy, do cz??ci zamkni?tej wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani, b?dz osoby mające uprawnienia z racji przynalezności do okre?lonej grupy Użytkowników.

  jeśli zamierzasz pisa? na naszym forum i udziela? się, to koniecznie przedstaw się w dziale powita? i napisz par? słów o sobie, poniewał ka?dy lubi wiedzie? z kim rozmawia.

 4. Postanowienia ogólne
  a) nie spamuj i nie umieszczaj treści pornograficznych, oraz treści naruszaj?cych Prawo Polskie, oraz normy spo?eczne,
  b) nie u?ywaj słów wulgarnych i nie obra?aj innych Użytkowników forum, dbaj o pozytywny klimat forum,
  c) pisz w odpowiednich, przystosowanych do tego działach a podczas zak?adania nowego tematu nadaj mu tytu? odzwierciedlaj?cy jego tre?? i sprawd? najpierw czy taki temat już nie isnieje na forum,
  d) czerwony kolor czcionki zarezerwowany jest dla Administratora, oraz Moderatorów,
  e) bannerki w podpisach (sygnaturach) Użytkowników są dozwolone, prosimy jednak aby nie by?y szersze ni? 468px a ich odno?niki nie prowadzi?y do stron komercyjnych i zarobkowych, takich jak np. sklepy internetowe, oraz do stron naruszaj?cych regulamin i wizerunek tego forum,
  f) na tym forum nie toleruje się ?adnej formy zn?cania się nad zwierz?tami, oraz objawów niehumanitarnego traktowania zwierz?t, w tym eksploatacji porodowej oraz rozmna?ania psów nierodowodowych i nie posiadajacych uprawnie? hodowlanych FCI (Mi?dzynarodowa Federacja Kynologiczna), oraz wszelkich innych działa? sprzecznych z Ustaw? o Ochronie Zwierz?t.

 5. Pisanie postów i nowych tematów
  a) PISZEMY NA TEMAT, a prywatne sprawy i animozje rozwiązujemy poprzez prywatne wiadomości, bądź poza forum,
  b) posty pisane przez jednego Użytkownika, jeden pod drugim pisane w odst?pie czasu krótszym ni? 3 dni (72 godz.), bądź ??czone automatycznie (z wyjątkiem okre?lonych konkretnych działów),
  c) pisz dok?adnie - tak, aby ka?dy zrozumia? tre?? jak? chcesz przekaza? i nie pisz postów samymi du?ymi literami - bo to oznacza krzyk,
  d) posty piszemy czytelnym j?zykiem polskim, przestrzegaj?c zasad ortografii,
  e) jeśli chcesz przedstawi? opini? na temat kogo?/czego?, niech b?dzie to opinia, poparta dowodami, a także podpisana, bo ka?da inna jest niewiarygodna, dlatego zastanów się zanim zaczniesz kogo? krytykował w sposób jednoznacznie identyfikuj?cy,
  f) nie monopolizujemy dyskusji, zachowujemy szacunek dla siebie nawzajem - szczególnie wtedy, gdy nie zgadzamy się z czyj?? wypowiedzi?, dopuszczamy ironi?, ale wszystko ma swoje granice, nadmierne krytykowanie, notoryczne negatywne nastawienie, celowe wylewanie ?alów oraz nieuzasadnionych pretensji w stosunku do Użytkowników oraz obsługi forum, b?dzie traktowane jako działanie na szkod? forum,
  g) zwracaj sie do innych Użytkowników forum kulturalnie, czyli tak jak chcesz, aby odnoszono sie do Ciebie,
  h) pisząc wiadomość na forum wyrażasz zgodę na jej publikację na łamach serwisu 'Bulterier - Forum o rasie' i jednocześnie deklarujesz, że masz świadomość, że wysłana wiadomość staje się częścią serwisu i jej usunięcie w przyszłości może być niemożliwe, poniewał nie usuwamy postów Użytkowników na ich żądanie, w tym także postów Użytkowników ukaranych za naruszenia regulaminu: 'skoro dali?cie mi bana bądź otrzeżenie - to usuńcie wszystkie moje posty i konto',
  i) osoby rejestrujące się na forum tylko i wyłącznie w celu samodzielnych prób zamieszczania darmowych reklam (spam), bądź banowane i usuwane z forum, a ich tematy, bądź posty traktowane jako spam i usuwane również.

 6. Na 'Bulterier - Forum o rasie' zabrania się:
  a) obra?ania innych Uczestników, używając epitetów i słów powszechnie uznanych za obra?liwe,
  b) celowego i złośliwego prowokowania sytuacji konfliktowych burzących przyjazną atmosferę na forum (trolling),
  c) zamierzonych zbędnych komentarzy prowadzących w kierunku personalnych wycieczek,
  d) korzystania z tego forum za wykorzystaniem fałszywych adresów IP (proksy),
  e) powielania jednego i tego samego tematu, bądź identycznej treści posta na kilku działach tematycznych równocześnie,
  f) posiadania przez jednego Użytkownika wi?cej ni? jednego konta (multikonto),
  g) u?yczania swojego konta (loginu i has?a) innym osobom,
  h) wszczynania awantur z obsługę forum, oraz nachalnego n?kania ob?ugi forum niechcian? korespondencj?,
  i) wysy?ania za posrednictwem forum obra?liwych bądź natarczywych wiadomości (w tym '?a?cuszków') do prywatnych skrzynek innych Użytkowników oraz wysy?ania wiadomości reklamowych, ofert usług, sprzedaży itp. do prywatnych skrzynek innych Użytkowników i kont e-mail (spam). Użytkownicy n?kani i nagabywani korespondecj? tego typu proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu obs?udze forum,
  j) publikowania danych osobowych i teleadresowych innych osób bez ich zgody,
  k) kopiowania poza forum treści zawartych w postach innych Użytkowników (tekst, zdj?cia itp.) bez ich zgody,
  l) namawiania innych Użytkowników do zakupu zwierz?t nierodowodowych, oraz do rozmna?ania zwierz?t nierodowodowych i takich, które nie posiadają uprawnie? hodowlanych FCI (propagowanie pseudohodowli),
  m) zamieszczania og?osze? dotycz?cych sprzedaży, bądź reprodukcji psów nierodowodowych celem znalezienia nabywców poprzez 'Bulterier - Forum o rasie' oraz wysy?ania prywatnych wiadomości do innych Użytkowników tym celu (propagowanie pseudohodowli),
  n) dyskryminowania innych Użytkowników ze wzgl?du na p?e?, kolor skóry, wyznanie, orientacj? seksualn?, bądź narodowo??,
  o) zamieszczania w awatarach obrazków, oraz w podpisach Użytkowników odno?ników, oraz bannerów prowadzących do stron komercyjnych, takich jak np. sklepy internetowe, oraz inne zarobkowe portale przynoszace ich właścicielom zyski np. usługi, posrednictwo, sprzedaż, programy partnerskie itp. (za wyjątkiem odnosników do stron lekarzy weterynarii i szkoleniowców, którzy nieodpłatnie pomagają bezdomnym i adopcyjnym psom),
  p) zak?adania odrebnych tematów w celach reklamowo-promocyjnych i reklamowania w nich seryjnej sprzedaży i usług, oraz internetowych stron komercyjnych i zarobkowych portali przynoszacych właścicielom zyski np. sklepy, posrednictwo, sprzedaż, programy partnerskie itp. (za wyjątkiem odnosników do stron lekarzy weterynarii i szkoleniowców, którzy nieodpłatnie pomagają bezdomnym i adopcyjnym psom - tyczy bulterierów i w typie rasy) takie działania są traktowane jako spam i skutkuj? natychmiastowym usunięciem tematu, jak i również ostrzezeniami (dodatkowo, konta osób, które rejestrują się na forum jedynie celem zamieszczenia zakazanej regulaminem reklamy bedą usuwane), wszystkie osoby, które chca się reklamowac na tym forum zapraszamy do wykupienia p?atnych reklam lub tematów sponsorowanych,
  r) zak?adania tematów, bądź pisania postów w celu prowokacji i wywo?ania zamieszania na forum,
  s) usuwania treści w?asnych postów w tematach, gdzie są na nie odpowiedzi,
  t) tworzenia kont z adresem strony internetowej w nazwie - typu np. 'moja.domena.pl'.

 7. Zasady moderowania forum
  'Bulterier - Forum o rasie' jest moderowane przez Administratora oraz zespó? Moderatorów, zwanych dalej obsługą forum. W przypadku naruszenia zasad obsługa forum może edytować lub usunąć posty Użytkowników. Za naruszenie regulaminu, a także zasad ogólnie obowiązuj?cej netykiety, bądź Prawa Polskiego Użytkownicy mogą zostać przez obsługę forum ukarani.

  • Obsługa forum sprawuje nadzór merytoryczny nad działami forum, jej zadaniem jest pilnowanie porz?dku w dyskusji i kontrolowanie wypowiedzi innych Użytkowników, a w razie potrzeby wygaszanie sporów. Administrator i Moderatorzy maj? prawo do przypominania uczestnikom celu dyskusji, bądź zamkni?cia w?tku w przypadku, kiedy dyskusja przybiera form? niekontrolowan?, oraz maj? także prawo do zamkni?cia w?tku w przypadku wyczerpania tematu.
  • Gdy w temacie sa poruszane wazne kwestie, ale rozmowa miedzy Uzytkownikami zaczyna zmierzac w kierunku konfliktu Administrator, bądź Moderator ma prawo zamknąć temat na 24-48 godzin, a jeśli po jego ponownym otwarciu sytuacja sie nie zmieni, temat taki moze zostac zamkniety za zawsze i umieszczony w archiwum, bądź ?mietniku.
  • Moderator lub Administrator ma również prawo usunąć, podzielić, bądź zamknąć od razu na stałe wątek, który jest off topem, bądź nie jest zgodny z regulaminem i zasadami forum, albo w ra??cy sposób ?amie jego założenia.
  • Administrator, bądź Moderator ma prawo w przypadku, gdy uwała iż Użytkownik narusza zasady i regulamin forum, bądź gdy uzna, iż Użytkownik celowo i złośliwie prowokuje sytuacje konfliktowe, lub prowadzi dyskusję w kierunku personalnych wycieczek wobec innych Uzytkowników, dać ostrzeżenie, lub nałoży? takiemu Użytkownikowi czasowy zakaz pisania, nast?pnie o zaistnia?ym fakcie informuje reszt? ekipy moderatorskiej.
  • Gdy w grę wchodzi zbanowanie Użytkownika, wtedy na niepublicznym dziale obsługi forum zostanie założona jawna ankieta, aby ka?da osoba z ekipy zarz?dzaj?cej forum, mogła wyrazi? swoje zdanie, a wynik ankiety wi?kszości? g?osów zadecyduje o tym, czy Użytkownik zostanie zbanowany, czy otrzyma tylko ostrzeżenie, bądź nie poniesie ?adnej kary, wi?c bany - bądź to decyzje wspólne ca?ej ekipy zarz?dzaj?cej forum, a nie jednej osoby.
  • W sytuacjach, gdy Użytkownik nie stosuje się do wcześniejszych uwag Moderatorów lub Administratora, świadomie działa na niekorzy?? forum, zachowuje się skandalicznie, bądź nagminnie, albo w ra??cy sposób ?amie regulamin tego forum, lub Prawo Polskie, (np. Ustawa o Ochronie Praw Zwierz?t), czy narusza normy spoleczne, to Administrator, bądź Moderator ma prawo sam podjąć decyzje i ukara? Użytkownika banem, jednak ma obowiązek o zaistnia?ym fakcie poinformowac reszt? ekipy moderatorskiej.
  • Osoby działaj?ce na szkod? forum, oraz podburzaj?ce innych użytkowników do wszczynania awantur na forum bądź usuwane z forum wraz ze stał? blokad? wej?cia, a napisane przez nich posty celem wywo?ania konfliktów usunięte.

 8. Rodzaje przewidzianych kar za przewinienia Użytkowników

   W zale?ności od rodzaju pope?nionego przewinienia:
  • Wyłączenie możliwości wysylania prywatnych wiadmożci, na czas okre?lony bądź stały.
  • Zablokowanie wy?wietlania awatara lub sygnatury, na czas okre?lony bądź stały.
  • Zakaz pisania w shutboxie, zakaz pisania postów na forum w wybranych działach, bądź całkowity zakaz pisania postów na ca?ym forum na czas okre?lony bądź stały.
  • ostrzeżenia o wartości punktowej w profil Użytkownika (1, 2, 3, 4, 5, 6).
  • Przyznanie Użytkownikowi rangi Troll (automatycznie) w przypadku sumy ostrzeżeń o wartości 4 punktów w profilu Użytkownika.
  • Suma ostrzeżeń dająca 5 punktów, automatycznie daje stały zakaz pisania na wszystkich działach forum.
  • Suma ostrzeżeń dająca 6 punktów = BAN, czyli całkowite zablokowanie Użytkownikowi wej?cia na forum.
  • Zbanowanie Użytkownika (nicka, bądź IP) czasowe, bądź stałe.
  • całkowite usuniecie konta Uzytkownika z bazy danych forum.

 9. Postanowienia końcowe
  • Obsługa forum podejmie starania mające na celu usuwanie wszelkich niezgodnych z Prawem Polskim, drastycznych oraz uznawanych za obra?liwe materia?ów jak najszybciej, jednak?e nie jest możliwe przeczytanie ka?dej wiadomości - zgadzasz się wi?c, że zawarto?? ka?dego postu na tym forum wyra?a pogl?dy i opinie jego autora, a nie Administratra czy Moderatorów i dlatego nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
  • Na 'Bulterier - Forum o rasie' jest możliwość zgłaszania postów do Administratora i Moderatorów, dlatego jeśli uważasz że , jaki? post jest niezgodny z regulaminem forum, bądź jest spamem możesz to zgłosić do obsługi forum. Zgłaszanie postów polega na kliknięciu w wykrzyknik umieszczony w górnym rogu ka?dego postu. Na za??czonym obrazku jest on zaznaczony czerwonym kó?kiem.  • Rasistowskie, pornograficzne, bad? wulgarne lub dyskryminuj?ce, naruszaj?ce normy spo?eczne i obra?liwe nienawistne treści b?da natychmiast moderowane, bądź usuwane.
  • Posiadanie wi?cej ni? jednego konta przez jednego Użytkownika b?dzie karane blokowaniem konta, a gdy zachodzi podejrzenie, że konta zostaćy założone tylko po to, aby ?ama? regulamin lub wprowadza? zamieszanie to takie konta bądź blokowane lub usuwane, a w skrajnych przypadkach IP takiego Użytkownika zostanie zbanowane.
  • Osoby tworz?ce podwójne to?samożci, bądź celowo udost?pniaj?ce swoje konto osobom zbanowanym bądź banowane również.
  • Osoby mieszkaj?ce razem i posiadające to samo IP (np. m?? i ?ona), prosimy o zak?adanie osobnych kont, oraz poinformowanie obsługi forum o tym fakcie.
  • Konta osób, które przez miesięc nie dokonały ich aktywacji, bądź konta osób, które nie zalogowały się na forum ani razu w okresie trzech miesięcy po dokonaniu rejestracji, bądź permanentnie usuwane z bazy danych 'Bulterier - Forum o rasie', o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail wpisany przy zak?adaniu konta.
  • Uczestnictwo w 'Bulterier - Forum o rasie' jest dobrowolne, lecz nie usuwamy kont na zyczenie Użytkownika. Użytkownik może w ka?dej chwili zrezygnował z uczestnictwa, poprzez całkowite zaprzestanie logowania się na forum.
  • Serwis 'Bulterier - Forum o rasie' korzysta z ochrony praw autorskich, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z pó?n. zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości tego forum dyskusyjnego jest zabronione.

 10. Zmiana nicka na forum
  • Jesli kto? jest już Użytkownikiem naszego forum i chce zmienic swój nick na forum, to wystarczy ze napisze pro?be do Administratora z uzasadnieniem, nie zak?adajcie nowych kont, gdy chcecie mie? inny nick - bo gdy tak robicie, to jest niepotrzebna praca dla Administracji i bałagan na forum.
  • Osoba, która zmienia nick, jest zobowiązana odgrzebac swoje powitanie i poinformowac w temacie tego swojego powitania innych Uzytkowników forum o zmianie nicka.
regulamin wchodzi w zycie z dniem 20 pa?dziernika 2010
ostatnia aktualizacja 12 luty 2012 (punkt 7)

admin@bulterier-forum.pl

Bulterier - Forum o rasie


kopiowanie fragmentów treści, bądź całości zabronione
Tę stronę obejrzało 6881 osób.

Skocz do:  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Wdrożenie, projekt i realizacja PCserwis ®

[ Twoje IP to: 3.80.5.103, używasz: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) ]
Forum w wersji Lo-Fi dla PDA/GSM
bulterier, bullterrier, bull terrier bulterier miniaturowy, miniature bull terrier
audi forum, hodowle bulterierów, bulterier adopcje
Mapa Bulterier - Forum o rasie | Działy | Kategorie | Spis treści | Baza bulterierów
bulterier forum kynologiczne