Polish English Belarusian Bulgarian Czech French German Russian Romanian Slovak Ukrainian Hungarian
Bulterier - forum o rasie   Bulterier - forum o rasie
 
 
bulterier, bullterrier, bull terrier
Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: dragonh3art
Sob Lis 16, 2013 02:31
Regulamin Hodowli Psów Rasowych
Autor Wiadomość
dragonh3art
Admin
Negra & Landryna & CrimsonDołączyła: 07 Wrz 2007

Posty: 7035
Piwa: 1407/2483
Skąd: z drugiej strony monitora :P

CRIMSON HEART Bule z ...
bulterier standardowy pies

  Wysłany: Pon Wrz 10, 2007 12:37
   Regulamin Hodowli Psów Rasowych


Regulamin Hodowli Psów Rasowych


1. Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie § 28 pkt. 10 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej "Związkiem".


§ 2

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską.


§ 3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych.


§ 4

Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku poprzez powoływane przez siebie: Główną Komisję Hodowlaną, Oddziały Związku i Kluby Ras.


§ 5

Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.


§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli Psów Rasowych należy do Zarządu Głównego (za pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej) i Zarządów Oddziałów Związku (za pośrednictwem Oddziałowych Komisji Hodowlanych).


II. Przydomki hodowlane

§ 7

Członek Związku rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału na formularzu (wzór zał. Nr...) w dwóch egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu jeden otrzymuje hodowca, drugi pozostaje w aktach Oddziału.

Zarząd Główny odmawia zarejestrowania przydomka:
a). o brzmieniu identycznym lub bardzo zbliżonym do już zarejestrowanego,
b). w innym niż polski języku współczesnym.

Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli bez względu na rasę.
Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
Nazwę psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek małymi, np. SMOK z Kordegardy, Prima JUNO. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.


§ 8

Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek nie może być zmieniony chyba, że w zatwierdzonej wersji nie może być zarejestrowany w FCI
Hodowca może za pośrednictwem Zarządu Oddziału zgłosić swój przydomek do Zarządu Głównego w celu wpisania go do Międzynarodowego Repertorium Przydomków FCI.
Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wyłącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie zlikwidowany jeśli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku. Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka.
Nowy właściciel po przejęciu hodowli może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzoną przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.


III. Suki hodowlane

§ 9

Do hodowli dopuszcza się sukę, która spełnia poniższe lub inne, zatwierdzone przez Zarząd Główny wymogi:

a). jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW),
b). uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny "doskonałe" lub "bardzo dobre", w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej,


Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki ras wielkogłowych: buldog angielski, buldog francuski, pekińczyk, mops, które w klasie młodzieży od dwóch sędziów uzyskały trzy oceny co najmniej "bardzo dobre". Dalsze używanie suki do hodowli wymaga uzyskania ocen co najmniej "bardzo dobrych" po ukończeniu 15 miesięcy.
Kierownik Sekcji (Przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej) potwierdza specjalnie przez sukę powyższych wymogów poprzez adnotację w rodowodzie "SUKA HODOWLANA - Data............Podpis.............." opatrzoną pieczęcią Oddziału. Suka uznana jest za hodowlaną od daty dokonania powyższej adnotacji.


§ 10

Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej tzw. "karty sztywnej". Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30-tu dni, na wniosek Oddziału rejestrującego.


§ 11

Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagać zawartych w niniejszym Regulaminie.
Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
Oddziałowa Komisja Hodowlana na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.
Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18 Statutu Związku.


IV. Psy reproduktory

§ 12

Do kryć dopuszcza się psa, który spełnia poniższe lub inne zatwierdzone przez Zarząd Główny wymogi:
a). jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW),
b). ukończył 18 miesięcy,
c). Uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny "doskonałe", w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej,


§ 13

Kierownik Sekcji (Przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej) potwierdza spełnienie przez psa powyższych wymogów poprzez adnotację w rodowodzie "PIES REPRODUKTOR - Data.........................Podpis........................." opatrzoną pieczęcią Oddziału, wpisuje go na listę reproduktorów i powiadamia o tym Klub Rasy. Pies uznany jest za reproduktora od daty dokonania powyższej adnotacji.
Reproduktor przebywający czasowo w Polsce, stanowiący własność cudzoziemca i mający rodowód organizacji zagranicznej uznanej przez FCI, może być użyty do krycia suk bez ponownej kwalifikacji do hodowli. Właściciel reproduktora zobowiązany jest wręczyć właścicielowi suki pisemne potwierdzenie krycia oraz kserokopię rodowodu reproduktora
Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami tzw. "karty sztywnej". Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30-tu dni, na wniosek Oddziału rejestrującego.


§ 14

Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć.
Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18 Statutu Związku.


V. Prawa i obowiązki hodowcy

§ 15

Hodowca ma prawo do:
a). uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
b). dostępu do listy reproduktorów,
c).wyboru reproduktora,
d). odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt.


Hodowca ma obowiązek:
a).otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,

b). upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę jest reproduktorem,

c). ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym,

d). w przypadku krycia suki za granicą otrzymać od właściciela reproduktora pisemne potwierdzenie krycia w formie przyjętej w jego kraju oraz kserokopię rodowodu reproduktora. Dotyczy to również reproduktorów czasowo przebywających w Polsce.

e). przed kryciem suki ustalić na piśmie z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie. Zaleca się stosowanie wariantów podanych w pkt. VII § 17,

f). złożyć w Biurze Oddziału w stosownym terminie (najpóźniej w dniu przeglądu miotu): odcinek karty kopulacji (wzór - zał. nr...) (lub w przypadku krycia zagranicznego świadectwo krycia i kserokopię rodowodu reproduktora), kartę miotu (wzór - zał. nr...) oraz potwierdzenie wykonania tatuażu (wzór zał. nr...). Złożenie w/w dokumentów jest warunkiem wydania metryk,

g). Powiadomić właściciela reproduktora o urodzeniu się szczeniąt,

h). Poddać szczenięta tatuowaniu, które powinno nastąpić najpóźniej w dniu przeglądu miotu. Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej rasy. Zasady tatuowania określa oddzielna instrukcja,

i). udostępnić Kierownikowi Sekcji (Oddziałowej Komisji Hodowlanej) miot i hodowlę do przeglądu. Odmowa udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk,
Protokół przeglądu miotu (wzór - zał. nr...) sporządza się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś drugą kopię Oddział przesyła do Oddziału, w którym zarejestrowany jest reproduktor,

j). Wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7-miu tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia,

k). uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą pisemną umową.VI. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora

§ 16

Właściciel reproduktora ma prawo:
a). odmowy udostępnienia psa do krycia bez podania przyczyny,

b). pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie pisemnej umowy zawartej z hodowcą.

Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a). otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, poddawać szczepieniom ochronnym,

b). udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych,

c). Przed kryciem suki ustalić z hodowcą na piśmie warunki rozliczenia należności za krycie. Zaleca się stosowanie wariantów podanych w pkt. VII § 17.

d). Po kryciu wręczyć hodowcy wypełniony i podpisany odcinek karty kopulacji (wzór ? zał. nr...). Drugi odcinek złożyć w swoim oddziale macierzystym.

e). Umożliwić i ułatwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej Kontrolę warunków utrzymania psa i jego kondycji.


VII. Ekwiwalent za krycie

§ 17

Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić pisemne warunki regulacji należności za krycie. Zaleca się stosowanie następujących wariantów:
a). krycie za szczenię
- po odchowaniu czterech lub więcej szczeniąt właściciel reproduktora wybiera jedno szczenię nie później niż przed ukończeniem 4 tygodni życia i odbiera je po ukończeniu 7 tygodni. Jeśli hodowca zostawia szczenię we własnej hodowli ma pierwszeństwo wyboru. Nieodebranie szczenięcia przed ukończeniem 9-ciu tygodni upoważnia hodowcę do sprzedania go i wypłacenia właścicielowi reproduktora kwoty równej uzyskanej ze sprzedaży wszystkich szczeniąt, po potrąceniu kosztów żywienia szczenięcia za okres od dnia ukończenia 7-miu tygodni życia do dnia sprzedaży:

- po odchowaniu jednego szczenięcia właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/4 wartości rynkowej szczenięcia

- po odchowaniu trojga szczeniąt właściciel reproduktora otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3/4 wartości rynkowej szczenięcia,

b). krycie za średnią wartość rynkową szczenięcia - właściciel reproduktora otrzymuje średnią wartość rynkową jednego szczenięcia (uzgodnioną przed kryciem), po sprzedaniu wszystkich szczeniąt danego miotu. Należność powinna być uregulowana nie później niż w ciągu 4-ech miesięcy od daty urodzenia się szczeniąt. W przypadku odchowania jednego, dwojga lub trojga szczeniąt stosuje się postępowanie jak w wariancie "krycie za szczenię",

c). krycie za ekwiwalent pieniężny - po dokonaniu krycia właściciel suki wpłaca właścicielowi reproduktora kwotę uzgodnioną przed kryciem, przy czym opłata nie podlega zwrotowi bez względu na efekt krycia. W przypadku, gdy nie urodzą się szczenięta, hodowcy przysługuje prawo krycia bez dodatkowej opłaty.


VII. Dokumentacja hodowlana

§ 18

Karta kopulacji , karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu są podstawą do wystawienia metryk.
Karty kopulacji, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencję tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.

§ 19

Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i wydania "Rodowodu" (wzór - zał. nr....) lub "Wyciągu z KW" (wzór - zał. nr....).
Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na terenie RP. Rodowody eksportowe (wzór zał. nr...) są podstawą zarejestrowania psa w kraju, lub za granicą.
Dokumentację psów zarejestrowanych w Oddziale Związku stanowią karty "miękka" i "sztywna" (wzór - zał. nr ....).


§ 20

Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną będącą członkiem FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej) lub prowadzącą dokumentację uznawaną przez FCI musi być za pośrednictwem Biura Oddziału przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i opatrzeniu numerem wpisu zwraca się za pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki. Rejestracja psa/suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.


§ 21

Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.
Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się "Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej" (wzór - zał. nr ...). Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje "Wyciąg z Księgi Wstępnej" (wzór - zał. nr...).
Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności.
Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.
Psa/sukę, których trzy pokolenia przodków (rodzice, dziadowie i pradziadowie) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.


§ 22

Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela.


§ 23

O zagubieniu rodowodu lub wyciągu z KW właściciel psa za pośrednictwem Biura Oddziału zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją "duplikat"VIII. Postanowienia końcowe.

§ 24

Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub właścicieli reproduktorów Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Oddziałowy Sąd Koleżeński.


§ 25

Po wykluczeniu członka ze Związku psa/suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Związku i nie mogą być przerejestrowane na inną osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału i zawiadamia o tym Zarząd Główny oraz Zarządy pozostałych Oddziałów.
W okresie zawieszenia w prawach członka posiadane przez niego psy/suki nie mogą być przerejestrowane na innego członka Związku i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach.


§ 26

W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu Oddziału. Pisma odwoławcze składane są za pośrednictwem Oddziału.


§ 27

Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.


§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 1999 roku.
Unieważnia się Regulamin Hodowli Psów Rasowych zatwierdzony w dniu 1 stycznia 1995 roku.

WYTYCZNE DO REGULAMINU HODOWLI PSÓW RASOWYCH

Uprawnienia hodowlane nabywane są automatycznie pospełnieniu wymgów regulaminowych, a adnotacja w rodowodzie o ich nabyciu dokonywana jest na życzenie właściciela.
Psy/suki zakwalifikowane do hodowli przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu zachowują swoje uprawnienia.
Niezwłocznie po wejściu w życie znowelizowanego Regulaminu Hodowlanego kierownicy reproduktorów i suk o konieczności wpisania do rodowodu, przed planowanym kryciem, posiadanych uprawnień hodowlanych.
Psy/suki , które zostały wstępnie zakwalifikowane do hodowli na przeglądach przeprowadzonych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu mogą być do 31 grudnia 1999 kwalifikowane do hodowli na dotychczas obowiązujących zasadach, tzn. Po uzyskaniu od dwóch sędziów dwóch stosownych ocen wystawowych.
W rodowodach suk hodowlanych powinny być odnotowywane daty ich kolejnych miotów. Opatrzonego pieczątką Oddziału wpisu może dokonać kierownik sekcji, pracownik biura lub inna upoważniona osoba.
Kierownicy sekcji zobligowani są do precyzyjnego informowania wszystkich zainteresowanych o zmianach w Regulaminie Hodowli, a szczególnie do uświadamiania właścicielom reproduktorów oraz hodowcom zwiększenia zakresu ich odpowiedzialności.

źródło: zkwp.pl


Uwagi obsługi forum:
nowy regulamin hodowli psów rasowych:
http://www.bulterier-foru...14-r-vt8581.htm

ten temat, jako nieaktualny zamykam
dragonh3art

_____________________________
Cerberka już nie ma, została Negra i Landrynka... 1.01.2018 do rodziny dołączył Crimson

 
 
 
    
ten temat jest zamkniety
Wyświetl posty z:  
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Dodaj temat do:   Temat dla Wykop  Temat dla Facebook  Temat dla Wyczaj.to Temat dla Gwar  Temat dla Delicious  Temat dla Digg  Temat dla Furl  Temat dla Google  Temat dla Kciuk  Temat dla Reddit  Temat dla Simpy  Temat dla Slashdot  Temat dla Technorati  Temat dla YahooMyWeb  Temat dla Nasza Klasa Temat dla Blip  Temat dla MySpace  Temat dla Twitter  Temat dla Flaker  Temat dla Grono.net  Temat dla Gadu-Gadu Live  Temat dla Status GG  Temat dla Poleć  Temat dla Forumowisko 
Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odp. Ostatni post
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [regulamin] Zamieszczanie Waszych rek...
zapraszamy serdecznie reklamodawców d...
dragonh3art Ogłoszenia i regulaminy 0 Czw Sty 20, 2011 16:24
dragonh3art
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [regulamin] Tematy sponsorowane na Bu...
Twoja reklama, może pomóc uratować ps...
dragonh3art Ogłoszenia i regulaminy 0 Czw Gru 08, 2011 22:55
dragonh3art
Brak nowych postów Ogłoszenie: [regulamin] Działy przebadanych psów
zasady zamieszczania psów przebadnych...
dragonh3art Ogłoszenia i regulaminy 0 Wto Lis 18, 2008 12:21
dragonh3art
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [regulamin] Sprzedam bulteriera
zasady zamieszczania ogłoszeń
dragonh3art Sprzedam bulteriera 0 Wto Paź 09, 2007 12:44
dragonh3art
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [regulamin] Działy hodowlane
zasady zamieszczania na naszym forum ...
dragonh3art Ogłoszenia i regulaminy 1 Wto Lut 14, 2012 10:13
dragonh3artPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Wdrożenie, projekt i realizacja PCserwis ®

[ Twoje IP to: 44.220.44.148, używasz: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) ]
Forum w wersji Lo-Fi dla PDA/GSM
bulterier, bullterrier, bull terrier bulterier miniaturowy, miniature bull terrier
audi forum, hodowle bulterierów, bulterier adopcje
Mapa Bulterier - Forum o rasie | Działy | Kategorie | Spis treści | Baza bulterierów
bulterier forum kynologiczne